Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2024 Dieet en Voedingsadviespraktijk Miranda Goossens

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Dieet en Voedingsadviespraktijk Miranda Goossens en de cliënt inzake behandeling en begeleiding.

Verhindering
Wanneer u een  afspraak (fysiek/beeldbellen/telefonisch) heeft gemaakt maar u bent verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen en/of verzetten. Dit kan dagelijks uitdrukkelijk via deze kanalen:, telefonisch (eventueel door de voicemail in te spreken) per mail (info@dietistmiranda.nl) of whatsapp (via 0621525832). De geplande tijd van een niet (tijdig) afgezegde afspraak wordt bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw ziektekostenverzekeraar terugvragen en zijn dus voor uw eigen rekening. 

Vergoeding
Wij hebben contracten met de alle zorgverzekeraars. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de inhoud van zijn/haar verzekeringspolis te kennen en te weten of dieetadvisering vergoed wordt dan wel uit de basisverzekering, dan wel uit de aanvullende verzekering. We kijken graag met u mee om u hierbij te helpen. 

  1. Basisverzekering
    Vanuit de basisverzekering wordt dieetbehandeling vergoed voor 3 uur per jaar. Let op: dieetbehandeling wordt wel verrekend met het eigen risico van minimaal € 385,00. Dit houdt in dat, wanneer u nog niet door uw eigen risico heen bent, de kosten voor uw rekening komen. Uitzondering zijn kinderen tot 18 jaar, zij zijn geen eigen risico verschuldigd. Ook wanneer u behandeld wordt vanuit de ketenzorg bent u geen eigen risico verschuldigd. Lees hierover meer onder het kopje ketenzorg.
  2. Aanvullende verzekeringen
    De dieetadvies wordt extra vergoed in een aantal aanvullende zorgverzekeringen. Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden niets, andere juist wel. Dit wisselt van 1-10 uur extra vergoeding voor dieetbegeleiding. De voorwaarden zijn verschillend per verzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.
  3. Ketenzorg
    Ketenzorg in multidisciplinair verband (met meerdere zorgverleners zoals huisarts, praktijkondersteuner, diëtist) wordt vergoed vanuit de basisverzekering (maar gaat niet ten laste van het eigen risico) 

Onze praktijk is aangesloten bij: Huisartsenzorggroep Breda, Huisartsen coöperatie West Brabant,Huisartsenzorggroep Het Huisartsenteam en Zorroo.

Mensen met Diabetes Mellitus, Astma en mensen met COPD of CVRM(cardiovasculair risico management)  worden vaak in deze keten behandeld door de verschillende zorgverleners. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u wordt behandeld vanuit de ketenzorg. U betaalt dan geen wettelijk verplicht eigen risico voor de geleverde dieetzorg, uw aanspraak op vergoeding vanuit het basispakket en aanvullende zorgverzekering komt te vervallen voor de desbetreffende diagnose (Diabetes Mellitus, COPD, Astma of CVRM).

Tarieven
Dieet en voedingsadviespraktijk Miranda Goossens hanteert in 2023  het basistarief van € 86,00 euro per 60 minuten. Dit is €21,50 per kwartier
In de volgende situaties wordt dit tarief in rekening gebracht:
– u heeft uw afspraak (fysiek/beeldbellen/telefonisch) niet of niet tijdig geannuleerd (er is een apart wat lager no show tarief)
– u heeft geen recht (meer) op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
– u wilt vaker komen dan uw verzekering vergoedt
– u wilt de rekening zelf ontvangen, buiten de verzekering om

De meest actuele informatie over onze tarieven is op te vragen bij onze diëtisten. Dieetadvisering bestaat uit meer dan alleen de gesprekken (fysiek, beeldbellen en telefonisch). Ook indirecte tijd wordt in rekening gebracht onder de noemer individueel dieetvoorschrift . Deze tijd wordt besteed aan analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Alhoewel u hierbij  doorgaans niet aanwezig bent maakt deze tijd wel ook deel uit van de behandeltijd.

Facturatie
In principe declareren wij de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet verzekerd bent, wanneer u een restitutieverzekering heeft, de kosten buiten de aanvullende verzekering vallen. Of wanneer u niet verschijnt of geen gehoor geeft aan uw  (telefonische) afspraak zonder tijdig te annuleren ontvangt u een factuur (per mail of post). Het niet of slechts gedeeltelijk vergoeden van de kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, schort de betalingsplicht niet op. De administratie in onze dossiers is leidend, tenzij het tegendeel kan worden bewezen.

Directe Toegankelijkheid Diëtist
Ook zonder verwijsbrief kunt u bij ons terecht. Tijdens uw eerste afspraak voeren we een screening uit, wanneer nodig verwijzen we u terug naar de huisarts of vragen we nadere informatie op, in overleg met u

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Dieet en voedingsadviespraktijk Miranda Goossens sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
De cliënt is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren van medische informatie die van invloed kan zijn op de dieetbehandeling evenals informatie over het gebruik van medicatie en voedingssupplementen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben dan hopen we samen met u tot een oplossing te komen. U kunt daarvoor een afspraak maken met uw diëtist. Mochten we niet tot een oplossing komen dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Privacy
Dieet en Voedingsadviespraktijk Miranda Goossens gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons aan de regels die hiervoor gelden. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring. U kunt deze privacyverklaring ook opvragen bij onze diëtisten.

Beëindiging behandeling                                                                                                                                                                                                  De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte is gesteld.. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Dieet en voedingsadviespraktijk Miranda Goossens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De meest recente en daarmee geldige versie is voor een ieder beschikbaar.  Deze voorwaarden zijn in werking per 1 januari 2023

Kwaliteit
Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en Diëtisten Coöperatie Nederland

Miranda is tevens lid van de Nederlandse vereniging voor diëtisten
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20161392                                                                                                       

Al onze diëtisten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici
AGB praktijkcode 24051198